Myšlenka

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.
(Jean Cocteau)

Přihlášení

Jste zde

Historie knihovny

Naše knihovna vznikala podobně jako jiné vesnické knihovny se zakládáním čtenářských spolků. Přesné datum tedy spojujeme s oficiálním uznáním čtenářského spolku ve Všechovicích "Method", jako skutečného člena Matice školské v Praze, dne 16. června 1905. O tomto uznání se nám dochoval diplom, kterého si velmi považujeme a uchováváme jej zarámovaný a vystavený v prostorách půjčovny.

V knihovně půjčovali knihy nejprve dobrovolní knihovníci. Knihy byly získávány především z darů a prostory pro půjčování se různě měnily. Půjčovalo se jen v zimních měsících, když zrovna nebyla práce na poli.

V šedesátých letech (od r.1966) na základě 1. knihovnického zákona byla zaměstnána první knihovnice z povolání pro Všechovice a 10 okolních obcí, paní Věra Navrátilová. Čekala ji náročná, mravenčí práce s katalogizací knihovního fondu a získáváním důstojných prostor a vybavení pro celé středisko. Všechny knihovny v okrese pak zaštítila Okresní knihovna v Přerově - finančně i metodicky.

Pro větší využití nově zakoupených knih byl zaveden a postupně zdokonalován systém výměnných souborů knih, které se po určité době převážejí z jedné knihovny do druhé a postupně slouží ve všech knihovnách střediska. Zjednodušeně říkáme cirkulace knihovního fondu.

Současnost

Tento systém se velmi osvědčil a využíváme jej doposud, i když už máme opět knihovny samostatné, zřizované obcemi (od r. 2002). Knihy nakupujeme jednak z prostředků obcí a jednak z prostředků státních, prostřednictvím tzv. regionálních funkcí, které pro nás vykonává pověřená Městská knihovna v Přerově.

Spolupráce našich knihoven je vymezena dohodami mezi obcemi střediska a obcí Všechovice. Celé středisko zahrnuje 12 obcí: Býškovice, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rakov, Rouské, Všechovice a Žákovice.

Od roku 1991 pracuje ve funkci vedoucí střediskové knihovny Všechovice paní Lýdie Trlifajová.

V letech 1996 - 2006 byla průběžně prováděna retrokatalogizace knihovního fondu střediska a v současné době máme k dispozici kompletní katalog knih v elektronické podobě, zpracovaný v knihovnickém programu Lanius. Všechny knihy jsou označeny čárovým kódem. Elektronicky však půjčujeme jen ve Všechovicích (od r. 1999), zatím by bylo zavedení elektronického půjčování na pobočkách velmi finančně nákladné a tedy neekonomické.

Ke stému výročí založení naší knihovny byla vydána, pro nás velmi vzácná, pamětní mince.

V roce 2007 jsme se zúčastnili soutěže "Knihovna roku" a umístili jsme se na prvním místě v Olomouckém kraji.

V celostátním hodnocení této soutěže získala naše knihovna ve čtvrtek 4.října 2007 od Ministerstva kultury České republiky druhé místo.

V září r. 2008 jsme zveřejnili náš střediskový on-line katalog.

Také je velmi důležitá změna počítačového programu - z LANIA na CLAVIUS.

V srpnu 2013 se knihovna přestěhovala z prostor bývalé staré školy do současné základní školy, byly také spuštěny nové webové stránky.